Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, a w szczególności:

  1. wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne;
  2. wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości;
  3. wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
  4. wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
  5. sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  6. weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych