OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-10-2023 r. o godz. 11:30 pod adresem:
   15-950 Białystok,
    ul. Białostoczek 6/3


odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) DRUGA licytacja ruchomości: 
 
Lp.          Nazwa ruchomości                                         Ilość           Wartość szacunkowa             Cena wywołania

  
1          Samochód Ford transit rok produkcji 2008          1 [szt.]              3 330,00    **)                     1665,00   

                       nr rejestracyjny BI8739U

 
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi połowę sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 kpc w zw. z art. 1013 6§ 1 kpc). 
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania,wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika- wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia , przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji.
Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się do godziny osiemnastej (18.00) dnia następnego w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2kpc w zw. z art. 1013 6§ 1 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


                                                                                                                                                                Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                   Paweł Kosowski


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.